User guide for SAP Business One


Documentation use SAP Business One Standard operating procedure: Purchasing, Sales, Inventory Management, Manufacturing, Bill of Materials, Services, Financial Accounting, ...

1/ Install SAP Business One 9.2 PL 07
2/ SAP Business One 9.x Browser Access
3/ Keyboard Shortcut in SAP Business One
4/ SAP Business One - User Guide for Item Master Data
5/ SAP Business One - User Guide for Business Partner Master Data
6/ SAP Business One - User Guide for Purchasing Process

7/ SAP Business One - User Guide for Sales Process

8/ SAP Business One - User Guide for Inventory Managerment

9/ SAP Business One - User Guide for Production
 • Tạo mã nguyên vật liệu (Update)
 • Tạo định mức (Update)
 • Lập kế hoạch sản xuất (Update)
 • Tiến hàng sản xuất (Update)
 • Xuất kho NVL (Update)
 • Nhập kho thành phẩm (Update)
 • Kế hoạch nguyên vật liệu (Update)

10/ Dịch vụ (Update)
 • Service call (Update)
 • Thông tin bảo hành thiết bị (Update)

11/ Tài chính kế toán (Update)
 • Kỳ kế toán (Update)
 • Tài khoản kế toán (Update)
 • Hạch toán (Update)
 • Nghiệp vụ định kỳ (Update)
 • Quản lý ngân sách (Update)
 • Quản lý chi phí (Update)